Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 16.4.2018

  1. Rekisterinpitäjä
    Lounais-suomen Spanielikerho ry
    ℅ puheenjohtaja Merja Saastamoinen Kajavakuja 6 as 8, 23500 Uusikaupunki
    Puhelinnumero: 040 7226290

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hallituksen valitsema jäsensihteeri
℅ Riitta Paganus, Ristenperäntie 19. 23140 Hietamäki
Sähköpostiosoite: lssk.jasensihteeri(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat toiminnalliset tarpeet. Tällaisia toiminnallisia tarpeita ovat yhteydenpito jäseniin kuten kerhon toiminnasta tiedottaminen jäsenlehden sekä jäsenkirjeiden muodossa sekä jäsenmaksujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää jäsenestä seuraavat tiedot: 
– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätän ainoastaan henkilöltä itseltään.
Jäsenrekisteriin tulee muutoksia uuden jäsenen ilmoittaessa omat tietonsa.Muutoksia tulee myös poistettaessa jäsentietoja, sekä jäsenen ilmoittaessa yhteystietojensa muutoksista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
3-4 kertaa vuodessa jäsenlehden postituksesta huolehtivalle taholle (Jäsenlehden painopaikka). Vuosijäsenten osalta nimi- ja osoitetiedot luovutetaan myös Spanieliliiton jäsensihteerille toimitettavaksi Spanieli-lehden painopaikkaan jäsenlehden postituksen mahdollistamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Jäsenrekisteri säilytetään sähköisenä suljetussa tilassa josta huolehtii jäsensihteeri. Kerhosta eronneen jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä. Jäsensihteerin sähköpostiin on pääsy vain jäsensihteerillä. 

10. Tarkastusoikeus
Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyynnön voi esittää jäsenrekisteriä hoitavalle jäsensihteerille.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella jäsenellä on oikeus omien jäsentietojensa korjaamiseen esittämällä asia jäsenrekisteristä huolehtivalle jäsensihteerille.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenrekisteriä ei hyödynnetä suoramarkkinoinnissa.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.