Siirry suoraan sisältöön

SÄÄNNÖT


1§ Nimi ja toimipaikka
Yhdistyksen nimi on LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO-SYDVÄSTRA
FINLANDS SPANIELKLUBB ry. Ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§ Tarkoitus
Yhdistys toimii Varsinais-Suomen Kennelpiirin toimialueella ja sen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää spanieliharrastusta, puhdasrotuisten spanielien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan.

3§ Yhdistysjäsenyydet
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska – Kennelklubben ry : n , Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry : n ja
Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry : n jäsen.

4§ Toiminta
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa :
Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestäen keskustelu-, neuvonta-
ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyjä, koirakokeita ja kilpailuja sekä julkaisemalla
jäsenlehteä tai jäsentiedotetta. Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä harrastajien että yleisön keskuudessa. Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita. Ylläpitämällä yhteyksiä 3§ :ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet ovat vuosi-, kannatus-, perhe-, ainais- tai kunniajäsen. Jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena tai oltuaan vuosijäsenenä 20 vuotta yhtäjaksoisesti. Ainaiskannatusjäseneksi pääsee maksamalla kannatusjäsen maksun kymmenkertaisena tai oltuaan kannatusjäsenenä yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu, samassa osoitteessa asuva jäsen on jo yhdistyksen vuosi-, kannatus-, ainais- tai ainaiskannatusjäsen. Perheen jäsen ei saa yhdistyksen jäsenlehteä. Kannatus- ja ainaiskannatusjäsen ei kuulu yhdistyksen kautta Suomen Spanieliliittoon eikä saa Spanieli-lehteä. Kannatus- ja ainaiskannatusjäsenellä on äänioikeus ja halvempi jäsenmaksu. Alle 18-vuotiaalla perhe-, vuosi- tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vaalikokous

7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsensihteerin kautta hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai aiheuttanut aineellista vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen muusta syystä kuin erääntyneen jäsenmaksun maksamattomuudesta vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös.

8§Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi kaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään viiden jäsenen läsnä ollessa.

9§Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa. Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan tai puheenjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta – tilikausi on kalenterivuosi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Yhdistyksen kokoukset ja niiden koolle kutsuminen
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:
Vuosikokoukseen maaliskuun aikana
Vaalikokoukseen marras-joulukuun aikana
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Kutsut kokoukseen ilmoitetaan jäsenille jäsenlehdessä tai jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostilla vähintään 7 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta. Asiasta täytyy olla maininta kokouskutsussa.
Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.
Kokouksessa kaikilla 18- vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus ja yksi ääni, jota hän käyttää kokouksessa läsnä olevana.
Kaikki ne asiat, joita yhdistyslaki, eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitä käytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

12§ Varsinaiset kokoukset
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Hyväksytään kokouksen esityslista
6.Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
7.Käsitellään hallituksen kokouskutsussa kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet, sekä
8.Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Hyväksytään kokouksen esityslista
6.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
7.Valitaan hallitukselle puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
8.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä
9.Suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten ynnä muiden
toimihenkilöiden vaali, lukuun ottamatta 8§: n momentissa mainittuja toimihenkilöitä
10.Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Spanieliliitto –Finlands Spanielförbund ry:n sekä
Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n kokouksiin
11.Käsitellään hallituksen kokouskutsussa kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
12.Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

13§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on :
Huolehtia yhdistyksen talouden hoidosta sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
Kutsua yhdistys koolle kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset
Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, sekä
Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

14§ Toimikunnat ja muut toimihenkilöt
Hallituksen apuna voi yhdistyksessä olla vaalikokouksen päätöksen mukaisesti erilaatuisia toimikuntia.

15§ Jäsen- ja kunniamerkit, viirit ja muut palkinnot
Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkeistä, viireistä sekä lipuista päättää yhdistyksen hallitus, samoin ansiomerkeistä ja muista palkinnoista sekä niistä koskevista säännöistä

16§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n hyväksyminen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.