Siirry suoraan sisältöön

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja Toimipaikka
Yhdistyksen nimi on LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO-SYDVÄSTRA
FINLANDS SPANIELKLUBB ry. Ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§ Tarkoitus
Yhdistys toimii Lounais – Suomen Kennelpiirin toimialueella ja sen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää spanieliharrastusta, puhdasrotuisten spanielien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan.

3§ Yhdistysjäsenyydet
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska – Kennelklubben ry : n , Lounais-Suomen Kennelpiiri ry : n ja
Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry : n jäsen.

4§ Toiminta
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa :

 1. Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestäen keskustelu-, neuvonta-
  ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyjä, koirakokeita ja kilpailuja sekä julkaisemalla
  äänenkannattajaa
 2. Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että
  yleisön keskuudessa.
 3. Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä
  tarkoittavia aloitteita.
 4. Ylläpitämällä yhteyksiä 3§ : ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille
  tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä
 5. Suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä hyvämaineiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, ainais-, perhe-, kunnia-, kannatus tai ainaiskannatusjäseniä. Vuosijäseneksi tai kannatusjäseneksi voi päästä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena tai oltuaan vuosijäsenenä 20 vuotta yhtäjaksoisesti.

Ainaiskannatusjäseneksi pääsee maksamalla kannatusjäsenmaksun kymmenkertaisena tai oltuaan kannatusjäsenenä yhteensä 20 vuotta yhtäjaksoisesti. Voimassa olevat ainaisoikeudet säilyvät edelleen kunnes jäsen eroaa tai erotetaan tai kuolee.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu, samassa osoitteessa asuva jäsen on jo yhdistyksen vuosi-, kannatus-, ainais-, tai ainaiskannatusjäsen. Perheenjäsen ei saa yhdistyksen äänenkannattajaa.

Kannatus-, ja ainaiskannatusjäsen ei kuulu yhdistyksen kautta Suomen Spanieliliittoon eikä saa Spanielilehteä. Kannatus-, ainaiskannatusjäsenellä on äänioikeus ja halvempi jäsenmaksu.

Alle 18 – vuotiaalla perhe-, vuosi-, tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät edelleen.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuorossa voimassaolevat liittymis- ja jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut

Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tahi hyvien tapojen vastaisesti taikka jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry : stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen muusta syystä kuin erääntyneen jäsenmaksun maksamattomuudesta vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta – tilikausi on kalenterivuosi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään helmikuun 10. päivä. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun 24. pvä.

8§ Yhdistyksen kokouset ja niiden koolle kutsuminen
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:
Vuosikokoukseen maaliskuun aikana
Vaalikokoukseen marras-joulukuun aikana

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Kutsut kokoukseen lähetetään kirjallisena vähintään 10 päivää ennen kokousta

Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella jäsenellä, paitsi alle 18-vuotiaalla perhe-, vuosi-, tai kannatusjäsenellä ja vanhojen sääntöjen mukaisella nuorisojäsenellä, yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.

Kaikki ne asiat, joita yhdistyslaki, eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitä käytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ Varsinaiset kokoukset
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto
 7. Käsitellään hallituksen kokouskutsussa kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet, sekä
 8. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
 7. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä
 9. Suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten ynnä muiden
  toimihenkilöiden vaali, lukuun ottamatta 10 §: n momentissa mainittuja toimihenkilöitä
 10. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Spanieliliitto –Finlands Spanielförbund ry:n sekä
  Lounais-Suomen Kennelpiiri ry:n kokouksiin
 11. Käsitellään hallituksen kokouskutsussa kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
 12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

10 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kirjanpitäjän. Sihteeri, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä ja määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvalla. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi kaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään viiden jäsenen läsnä ollessa.

11§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on :

Huolehtia yhdistyksen talouden hoidosta sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
Kutsua yhdistys koolle kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset
Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, sekä
Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

12§ Toimikunnat ja muut toimihenkilöt
Hallituksen apuna voi yhdistyksessä olla vaalikokouksen päätöksen mukaisesti erilaatuisia toimikuntia.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa valtuuttaa rahastonhoitajan ja puheenjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

14§ Jäsen- ja kunniamerkit, viirit ja muut palkinnot
Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkeistä, viireistä sekä lipuista päättää yhdistyksen hallitus, samoin ansiomerkeistä ja muista palkinnoista sekä niistä koskevista säännöistä

15§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n hyväksyminen..

16§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat joutuvat purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle kokouksen päätöksen mukaisesti

17§ Muut säännöt
Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Turussa 18.4.2007